Company Profile of

CSF Technology Touch


บริษัท ซีเอสเอฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในกำรนำเข้ำและจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในแขนงต่ำงๆเช่น IT Solution, Telecom Network , Audio/Video, Broadcasting, CCTV, Electronic Component. โดยมีเจตนำรมย์ที่จะสรรหำสินค้ำภำยใต้ยี่ห้อชั้นนำของกลุ่มอุตสำหกรรม ด้ำนต่ำงๆ และจัดจำหน่ำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนภำยในงบประมำณที่เหมำะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้น การบริการที่รวดเร็ว ตั้งแต่การนาเสนอสินค้า การเสนอราคาที่ต้องการ รวมถึงการบริการหลังการขายที่ถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับองค์กรต่างๆที่ต้องการ ความต่อเนื่องในการใช้งาน และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบายการบริการ ที่ดี คือรากฐานสาคัญของธุรกิจดังนั้นสินค้าที่ดีต้องมาพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยมและราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุรกิจของเรา

Vision of
CSF Techonology Touch


เรามุ่งเน้นในการเป็นผู้ให้บริการ ในการจัดหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทฯ, ห้างร้าน ,องค์กร ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

  • เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับการใช้งานตามลักษณะต่างๆที่ลูกค้ำต้องการ
  • เป็นสินค้าที่มีราคาเหมาะสม ตามงบประมาณของลูกค้า
  • มีการจัดส่งที่รวดเร็ว หรือมีกำหนดการที่แน่นอน
  • มีบริการหลังการขายจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า รวมถึงการให้คำปรึกษาที่สะดวกรวดเร็ว