Management

Management of

CSF Technology Touch


บริษัท ซีเอสเอฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจในกำรนำเข้ำและจัดจำหน่ำยอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในแขนงต่ำงๆเช่น IT Solution, Telecom Network , Audio/Video, Broadcasting, CCTV, Electronic Component. โดยมีเจตนำรมย์ที่จะสรรหำสินค้ำภำยใต้ยี่ห้อชั้นนำของกลุ่มอุตสำหกรรม ด้ำนต่ำงๆ และจัดจำหน่ำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนภำยในงบประมำณที่เหมำะสม อีกทั้งยังมุ่งเน้น การบริการที่รวดเร็ว ตั้งแต่การนาเสนอสินค้า การเสนอราคาที่ต้องการ รวมถึงการบริการหลังการขายที่ถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับองค์กรต่างๆที่ต้องการ ความต่อเนื่องในการใช้งาน และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ภายใต้นโยบายการบริการ ที่ดี คือรากฐานสาคัญของธุรกิจดังนั้นสินค้าที่ดีต้องมาพร้อมกับการบริการที่ยอดเยี่ยมและราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุรกิจของเรา